Pobierz nowego BESTplayer-a

Jeśli pobieranie nie rozpocznie się automatycznie, kliknij w ten link.

Kolejna wersja ju¿ nied³ugo, a w niej miêdzy innymi: Pe³na zgodnoœæ z interfejsem Aero w Windows Vista, automatyczne œci¹ganie kodeków, automatyczne ³adowanie kolejnych odcinków i wiele innych ciekawych funkcji.

Ogólnie rzecz ujmuj¹c, BESTplayer bêdzie mia³ wszystkie najlepsze cechy innych playerów i dodatkowo ca³¹ masê swoich w³asnych pozytywnych cech. Jeœli jeszcze siê do niego nie przekona³eœ, to zajrzyj tu wkrótce.
Copyright © 2001-2019 Karol Winnicki